Logopedie Statenkwartier Den Haag

Stem   spraak    taal   gehoor   adem   mimiek    intonatie    houding :

het heeft allemaal met elkaar te maken

Op onze site vindt u heel veel informatie op de linker balk onder de knoppen Logopedie in het Statenkwartier, Praktijkinformatie en Logopedie is meer dan Spraakles!

 Sinds mei 2008 werken wij ambulant in Den Haag en omstreken.

          

Logopedie zit in het basispakket dus de behandelingen worden o.h.a. grotendeels vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Lees uw polisvoorwaarden wel altijd zelf goed door.

     

Omdat praten met plezier zo belangrijk is!

  

Logopedie is meer dan spraakles!

 

Logopedie , Presentatie en Communicatie


Logopedie is meer dan spraakles alleen. Het bestaat uit twee griekse woorden die letterlijk "woord" en "opvoeden" betekenen. Spreken is een middel om contact te maken en om je kenbaar te maken. Dit geldt voor zowel kinderen als voor volwassenen.

Iedereen heeft zijn eigen manier van spreken en denkt daar niet bij na; het is een automatisme en maar weinigen weten hoe het spreekproces nou eigenlijk verloopt en wat er allemaal mee te maken heeft. Mensen worden zich hiervan vaak pas bewust op het moment dat dit proces niet meer vanzelfsprekend verloopt bij  henzelf of bij hun kind. Een logopedist kan dan uitkomst bieden. Primaire factoren van het spreekproces zijn :


Houding

Adem

Stem

Spraak

Taal

Gehoor


logopedie is voor iedereen

Logopedie voor kinderen is bij een groot publiek bekend. Logopedie kan echter ook voor volwassenen een enorme verrijking zijn. Het belang  van een goede verbale- én nonverbale communicatie is groot , evenals van goede presentatie capaciteiten.

Een bepalende rol hierbij wordt gespeeld door de eigen logopedische vaardigheden en daar valt prima aan te werken. 

  

Houding

Een slechte houding wekt vaak niet alleen een ondynamische of juist gespannen indruk, maar belemmert ook daadwerkelijk het ontspannen en vloeiend spreken.

Adem

Een onregelmatige en/of te hoge ademhaling zorgt voor een onrustige boodschap, naast het feit, dat het gewoon ongezond is en oneconomisch energie verbruikt. Het is vaak de oorzaak van een te zachte, te luide, gespannen of schelle stem.

Nervositeit en hyperventilatie-achtige klachten worden ook in stand gehouden door een onrustige "paradoxale " ademhaling. Hierdoor kan men gaan hyperventileren. Steeds meer mensen hebben hyperventilatie. Met logopedie kun je hieraan werken en je adem weer onder controle krijgen op een prettige en gezonde manier.

 

Hyperventilatie

Steeds meer mensen hebben hyperventilatie. Met logopedie kun je hieraan werken en je adem (en dus je leven) weer onder controle krijgen op een prettige en gezonde manier.
Sinds mei 2006 zijn wij gestart met hyperventilatiegroepjes: Met 2 a 4 mensen doorloop je het traject en worden de technieken aangeleerd. Waar nodig krijg je individuele begeleiding. Het voordeel van deze groepslessen is dat de technieken veelal sneller worden aangeleerd door vergelijkingsmateriaal, je steun hebt van de medestudenten en dat er geen wachtlijsten zijn; je kunt veelal direct aan de slag met de behandeling en dus ben je des te sneller weer op de been.

 

Stem

Door een verkeerd stemgebruik kunnen stemklachten ontstaan zoals heesheid, je stem kwijt zijn en een pijnlijke keel.

Een stem kan saai klinken door een vlakke intonatie en daardoor geen luisteraar boeien.

Mensen zijn hees of schor, praten te hard of juist te zacht of hebben pijn in hun keel bij het praten. Ook kinderen kunnen hees of schor worden als ze bijvoorbeeld veel schreeuwen of stripfiguren imiteren.

Een logopedist helpt mensen hun stem op de juiste manier te gebruiken door adem- en stemoefeningen. 

 

Spraak

Door een slechte spraaktechniek kan iemand slecht te verstaan zijn en met veel speeksel praten. Of hij praat te snel of juist te langzaam. Misschien spreekt hij bepaalde letters niet uit, slist of stottert hij. Ook accenten en dialecten kunnen averechts werken.

Na een hersenbeschadiging kunnen spraakproblemen optreden dit wordt dysarthrie genoemd.

Wanneer je met elkaar praat is het belangrijk dat je elkaar verstaat, niet alleen door dezelfde taal te spreken, maar ook door de letters verstaanbaar uit te spreken. De manier waarop je woorden uitspreekt noemen we "spraak". Er zijn veel verschillende manieren van spreken. De één spreekt ABN, de ander Haags of Amsterdams. Wanneer je hetzelfde dialect spreekt kun je elkaar goed verstaan. Spreekt de één ABN en de ander Twents, dan wordt het al wat moeilijker.

Wanneer is spraak goed verstaanbaar?

- Als je je mond goed open doet en je lippen en tong beweegt tijdens het spreken
- Als je niet te snel spreekt
- Als je alle letters goed uitspreekt, dus geen delen van woorden en zinnen inslikt.

 


Uitspraak
Om aan al deze voorwaarden te voldoen moet je natuurlijk wel alle letters goed kunnen maken. Kinderen moeten dat leren. Ze leren dat stapje voor stapje. Sommige klanken zijn moeilijker dan andere. Vooral de /s/ en de /r/ zijn moeilijke klanken die het kind ongeveer pas op 5/6 jarige leeftijd in alle combinaties goed kan uitspreken. Tot die tijd laten veel kinderen deze klanken weg of ze vervangen ze door andere klanken. ( schoen wordt choen, rat wordt lat). Vaak vinden kinderen ook combinaties van klanken moeilijk bijvoorbeeld: trappen, barsten en logeren.


Stotteren
Spraak kan ook moeilijk verstaanbaar zijn omdat iemand met horten en stoten spreekt; hakkelend of stotterend. Je wordt er vaak moe van om naar een stotteraar te luisteren, omdat je zelf zowat je adem in gaat houden als hij of zij er niet uit komt. Je hebt steeds de neiging om zijn zinnen aan te vullen, ookal weet je dat dit niet de bedoeling is. Je wordt zenuwachtig van de schichtige blikken van een stotteraar en durft hem vervolgens ook niet meer aan te kijken. Een sociaal isolement ligt aldus op de loer.

Voor de stotteraar zelf kost het  praten veel moeite en gaat vaak gepaard met veel negatieve spanningen. Het slurpt energie. En dat kan er toe leiden dat hij steeds verder in zijn schulp kruipt. Spreekbeurten houden wordt een crime en hij gaat opzien tegen een leesbeurt in de klas. Regelmatig worden stotteraars het mikpunt van spot en pesterijen.

Niet zelden kiezen stotteraars later voor beroepen die onder hun kunnen liggen, omdat ze dan niet in de schijnwerpers komen te staan en de kans klein is dat ze ooit iets hoeven te presenteren.

Ook stotteraars kan een logopedist hulp bieden. Door onder andere te werken aan een evenwichtige spierspanning, een verbeterde mond-en tongmotoriek en een goede lage buikademhaling. Door oefeningen en rollenspellen te doen waarin allerlei spreeksituaties behandeld worden en de angst hiervoor te verminderen. Door spreektempo en fluency, weerbaarheid en zelfvertrouwen.


Taal

Door een onvoldoende taalbeheersing kan iemand bij het spreken ook behoorlijk in de moeilijkheden komen. Bij kinderen kan dit betekenen dat ze de taal onvoldoende begrijpen en beheersen. Volwassenen die zichzelf -op welke manier dan ook - moeten presenteren dienen zinnen goed te kunnen formuleren om de boodschap duidelijk over te brengen. Ook de opbouw van het verhaal speelt hierbij een belangrijke rol.

taalontwikkeling / taalzwakte

Spraak gaat over hoe je woorden uitspreekt. Bij taal gaat het om wat je zegt: welke woorden gebruik je, hoe voeg je deze samen tot een zin enz. Als een kind een vertraagde taalontwikkeling heeft, dan ontwikkelt de taal zich langzamer dan bij leeftijdsgenootjes. Dit kan op verschillende manieren tot uiting komen: een kind begrijpt zijn omgeving niet goed, een kind kent weinig woorden of een kind zet de woorden in een zin in de verkeerde volgorde of laat woorden weg. Als een kind niet wordt begrepen kan het driftig worden. Deze kinderen kunnen dan ten onrechte als lastige kinderen worden gezien. Het gedrag van het kind komt in dit geval voort uit de frustratie van zich niet kunnen uiten of van het niet begrijpen van de omgeving. Als een kind zich bij de logopediste beter leert uitdrukken door de uitgebreide aandacht die er aan de taal wordt besteed, zal het gedrag vaak ook verbeteren. Er zijn ook kinderen die door hun taalontwikkelingsstoornis zich juist heel erg terug trekken en in hun eigen wereldje leven. Als de taal mogelijkheden van het kind groter worden zal het kind vaak ook wat meer naar buiten treden en uit zijn eigen wereldje komen.


verder onderzoek

Het kan natuurlijk zijn dat er meer aan de hand is. De problemen van het kind komen niet alleen voort uit een taalontwikkelingsstoornis. Een logopedist let op bij het onderzoek en tijdens de behandelingen of er misschien meer aan de hand is. Het kan zijn dat er nog andere professionele hulp nodig is. De logopedist zal dit openlijk met u bespreken, zodat er samen een goede weg gekozen kan worden. 
Op deze site staat een indicatie van het normale verloop van de spraak / taalontwikkeling. Dit geeft grofweg een idee, maar als je twijfelt  of je zorgen maakt, is het altijd verstandig een logopedist te raadplegen.

 • Normaal verloop spraak/taalontwikkeling
 • Speltherapie peuters spraak / taalontwikkeling

    

   

  afasie

  Door een hersenbloeding kan een eerst zeer welbespraakt mens verworden tot iemand die alleen nog maar onzin uit lijkt te kramen. Dit noem je de taalstoornis afasie en het komt in allerlei gradaties voor. Van het ene op het andere moment kan een dierbaar persoon plotseling onbereikbaar worden omdat je er als naasten niet meer mee kan communiceren.

  Een logopedist kan op verschillende manieren proberen het spreekproces weer op gang te brengen. Ook andere vormen van communicatie kunnen worden aangereikt, waardoor de patient en zijn naasten weer zoveel mogelijk in contact komen met elkaar en de patient zich beter begrepen kan gaan voelen.

   

  Gehoor

  kinderen

  Als een kind niet goed kan horen heeft dit grote gevolgen voor de spraak-/taalontwikkeling. Een kind leert de spraak en taal door het imiteren van het voorbeeld dat zijn omgeving aanbiedt. Door het verminderde gehoor is het kind onvoldoende in staat om te imiteren. Er kunnen zich dan problemen voordoen in de uitspraak van klanken en woorden. Het kind heeft moeite de klanken in woorden te onderscheiden. Woorden als: paard, staart, taart en kaart klinken allemaal hetzelfde. Op het gebied van taal kan het zijn, dat slechthorende kinderen minder woorden tot hun beschikking hebben en moeite hebben met het vormen van zinnetjes. Kinderen met een verminderd gehoor hebben vaak ook een slechtere concentratie.

  Wanneer je minder goed kan horen, moet je je meer inspannen om anderen te kunnen verstaan. Ze lijken niet te luisteren en ongehoorzaam, terwijl ze in werkelijkheid misschien te moe zijn om echt te luisteren. Als ouder is het belangrijk om alert te zijn op terugkerende verkoudheden en oorontstekingen; het gehoor is tijdens de verkoudheid meestal minder. Een bezoek aan de K.N.O.-arts is essentieel evenals een gehoortest. Het kan zijn dat je (in Den Haag) doorverwezen wordt naar het gehoorcentrum Effatha voor verder onderzoek. Het resultaat kan daarnaast  zijn dat je kind buisjes krijgt, waardoor de ontsteking makkelijker uit het oor kan lopen en waardoor het gehoor weer beter wordt. Veel kinderen knappen hier enorm van op.

   Het vervolgtraject is voor iedereen natuurlijk weer anders, maar kinderen met een (vaak tijdelijk) verminderd gehoor en achterstanden op taalgebied komen vaak in aanmerking voor een logopedische therapie.

  Een logopedist kan dan aan de slag met de meest recente gegevens. Tijdens de behandeling wordt zowel het actief luisteren als de taal getraind.

   volwassenen

  Als je het idee hebt dat je zelf steeds minder hoort of gehoorverlies signaleert bij een naaste, dan is het van belang om een afspraak te maken bij de K.N.O. arts. Deze onderzoekt of er medisch iets aan de hand is en onderzoekt -met behulp van audiologische apparatuur- of er inderdaad sprake is van een verminderd gehoor . Een traject van gehoorappartuur kan worden ingegaan.

  Een logopedist kan daarnaast werken aan een verbeterde luisterhouding/ en zonodig het spraakafzien oefenen.

   

   Meestal een combinatie van factoren:

  Gewoonlijk is een logopedisch probleem opgebouwd uit meerdere factoren; het komt zelden voor dat iemand van slechts één van bovengenoemde punten last heeft, omdat ze bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
  Naast houding, adem, stem, spraak en taal zijn er nog meer zaken, die  in de logopedische behandeling aan de orde kunnen komen :


  oogcontact                           

  evenwichtige spierspanning    

  ondersteunende gebaren

  fluency                                   

  correct mondgedrag 

  durf 

  luistervaardigheid  

  interactie